Phát huy tinh thần Quốc khánh 02/9, xây dựng quê hương Ninh Thuận phát triển bền vững
Cách đây tròn 78 năm, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tự hào về đất nước, về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã và đang phát huy những giá trị và bài học to lớn của Quốc khánh 2/9/1945 vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Ninh Thuận phát triển nhanh, bền vững, ngày càng thêm giàu đẹp, văn minh.

Cùng với quân dân cả nước, sáng ngày 02/9/1945 tại Hoàng Cung - Mỹ Đức (nay là Sân vận động tỉnh, phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), Nhân dân tỉnh ta tổ chức mít-tinh trọng thể, tưng bừng đón chào ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với thế giới nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Khu vực Hoàng Cung - Mỹ Đức được trang hoàng lộng lẫy, với băng cờ, khẩu hiệu đầy đủ, người làng nào đi theo làng ấy, dẫn đầu là người phụ trách Việt Minh và Ủy ban. Đoàn nào cũng có băng cờ, khẩu hiệu và vừa đi, vừa hô vang “Nhiệt liệt chào mừng ngày Quốc khánh đầu tiên”, “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm!”, “Hồ Chí Minh muôn năm!”. Hàng vạn đồng bào các dân tộc, các giới trong tỉnh tập trung về khu vực Hoàng Cung - Mỹ Đức dự cuộc mít-tinh để chào đón chính quyền về tay Nhân dân. Sau lễ mít-tinh đó, cùng với cả nước, quân và dân Ninh Thuận đã bước vào các cuộc kháng chiến cứu quốc vĩ đại, góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân lịch sử năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chung sức xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, ấm no.

Phát huy và vận dụng hiệu quả giá trị to lớn từ những bài học của Quốc khánh 02/9 và của các thời kỳ cách mạng trước đây, trong những năm qua, vượt lên bao khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, hăng hái trong lao động, sản xuất và đã đạt được các thành tựu rất quan trọng: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò của Mặt trận, các đoàn thể ngày càng được phát huy; dân chủ xã hội được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Kinh tế tiếp tục phát triển đạt tốc độ tăng trưởng khá, từng bước tạo lập được các yếu tố lợi thế bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được củng cố, tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến khá đồng bộ và rõ nét; đời sống, an sinh xã hội được cải thiện, nâng cao.

Đặc biệt, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá; GRDP bình quân ước tăng 9,28%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước và khu vực Duyên hải Nam Trung bộ (Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm của toàn quốc ước đạt 5,44%; khu vực duyên hải Nam Trung bộ ước đạt 6,19%); quy mô nền kinh tế tăng nhanh, gấp 1,5 lần so năm 2020, bằng 78,9% mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ theo Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy; cơ cấu lại từng ngành, lĩnh vực đạt một số kết quả tích cực bước đầu; ngành nông nghiệp phát triển khá toàn diện; công nghiệp khai khoáng, chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ phục hồi và tăng trưởng cao; khách du lịch đến tỉnh tăng mạnh, chất lượng dịch vụ được nâng lên. Nhiều nhân tố mới có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh được nhân rộng. Các tiềm năng, lợi thế, khâu đột phá về năng lượng, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch... được tập trung thực hiện và phát huy hiệu quả. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư; thu hút đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường được đẩy mạnh; các dự án trọng điểm, động lực được đẩy nhanh tiến độ. Các cơ chế chính sách phục hồi và phát triển kinh tế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh phát huy hiệu quả.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng; giải quyết việc làm và giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội miền núi, vùng dân tộc thiểu số và xây dựng nông thôn mới cải thiện trên nhiều mặt. Văn hóa, thông tin, truyền thông, thể dục, thể thao chuyển biến tích cực; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được bảo tồn và phát huy. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với thực tiễn bước đầu ứng dụng vào sản xuất. Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được triển khai đạt kết quả; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác nội chính, cải cách tư pháp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, vị thế của tỉnh được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo với tinh thần chủ động, sâu sát, quyết liệt, toàn diện, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quyết liệt, kịp thời chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp để triển khai thực hiện. Tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên không ngừng nâng lên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp không ngừng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng rõ nét; sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, vai trò và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, tập trung cải cách hành chính, chăm lo công tác cán bộ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận dụng và thực hiện sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của tỉnh; tăng cường các giải pháp đột phá về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm một cách có hiệu quả; kiên quyết khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững trên con đường đổi mới, hội nhập; quyết tâm xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.

Văn bản mới
Tin mới
Hình ảnh
Phan Rang 20-06-2024
-- °C
weather icon
-- %
-- °C
~
-- °C
-- km/h
Thống kê truy cập
Đang online
-
Hôm nay
-
Trong tuần
-
Tất cả
-